Quyết định số 600-QĐ-ĐHĐL của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh 2021

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA Ở CẤP ĐỘ 3 THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO Ngành: NGÔN NGỮ ANH

Top