Thông báo mới

BỔ SUNG ĐỢT ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Theo thông báo số 1009/TB-ĐHĐL ngày 13 tháng 12 năm 2016, phòng Quản lý Đào tạo mở hệ thống cho sinh viên đăng ký học phần từ ngày 19/12/2016 - 25/12/2016. Tuy nhiên, vì một số lý do như nợ học phí, mất mật khẩu, ... mà một số sinh viên chưa đăng ký học phần được.
Phòng Quản lý Đào tạo sẽ mở hệ thống từ ngày 2/1/2017 - 4/1/2017 để sinh viên đăng ký. Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị sinh viên đăng ký hoặc điều chỉnh học phần trong thời gian nêu trên. Phòng Quản lý Đào tạo sẽ không mở thêm đợt đăng ký.

Các bạn sinh viên đăng ký những môn học lại với khóa 40 chọn (đăng ký học lại theo CDIO). Các học phần trong chương trình mới sẽ có thêm chữ "D" Ví dụ: LC1002D Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 các bạn chú ý để tìm kiếm và đăng ký cho đúng.

Theo thông báo của phòng Đào tạo do số lượng sinhv iên đăng ký tiếng nhật không đủ để mở lớp nên nhà trường sẽ xóa học phần tiếng Nhật. Các bạn đã đăng ký tiếng Nhật chủ động chuyển qua chọn học phần khác nhé.

Các tin khác